Төрки телләр сүзлеге

Ottoman Turkish • Turkish • Azerbaijani • Crimean Tatar • Gagauz • Turkmen • Tatar • Bashkir • Karachay-Balkar • Kumyk • Kyrgyz • Kazakh • Karakalpak • Uzbek • Uyghur • Altai • Khakas • Tuvan • Yakut • Chuvash